برچسب نوازش بدنی

نوازش بدنی " فرزندان مان چگونه باشد" href="/fa/news/276/نوازش-بدنی-فرزندان-مان-چگونه-باشد" target="_blank">" نوازش بدنی " فرزندان مان چگونه باشد

فرزندان ما، همیشه به " نوازش بدنی " ما محتاج هستند و ما به عنوان پدر یا مادر، موظفیم همان گونه که سایر نیازهای آنان را برآورده می کنیم نیازشان به نوازش بدنی را نیز تأمین کنیم؛ نیازی هر چند بی هزینه ولی بسیار مهم و به معنای واقعی کلمه "سرنوشت ساز".

: ۱۷ دی ۱۳۹۷